Våra värderingar och arbetsriktlinjer

Toppresultat till varje pris? För Schöck handlar det om mycket mer än så i samarbetet med kunder, leverantörer och medarbetare:

Förutom marknadsanpassade produktlösningar och effektiva processer handlar det här framför allt om företagskulturen, dvs om det sätt på vilket vi umgås med varandra. Förutom att sätta upp strategiska och operativa mål tror vi att även kulturella värden och gemensamma arbetsriktlinjer bidrar till framgång. Dessa delar tillsammans skapar framgång för företaget i framtiden.

Strategi och målsättningar

 • Vi är en nischleverantör av armeringstekniska produkter och vi koncentrerar oss på problemlösningar som rör undvikande av värmebroar och stegljud. Inom våra nya affärsområden erbjuder vi innovativa och framtidsvisande problemlösningar.
 • Tack vare innovation och internationalisering av våra affärsaktiviteter fortsätter vi konsekvent i vår lönsamma tillväxtkurs.
 • Utifrån ett eget kapital vill vi vara oberoende och bibehålla en företagsmässig rörelsefrihet.
 • Vi vill ge våra aktieägare en attraktiv utdelning med hänsyn tagen till vårt ekologiska ansvar och till vårt samhällsansvar.

Värde- och handlingsriktlinjer

 • Vi tänker och handlar företagsmässigt utanför avdelnings- och områdesgränserna. Kollegor och andra avdelningar beaktar vi som interna kunder.
 • Topparbeten är vår viktigaste framgångsfaktor.
 • Vi behandlar våra partner öppet och rättvist. Kundernas nöjdhet är avgörande för vårt agerande.
 • Vi använder oss av all vår vetskap och kunskap för att alltid kunna erbjuda våra kunder kvalitativt högvärdiga produkter och tjänster.
 • Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra våra processer.
 • Fel ser vi som en chans att förbättra våra tjänster genom att alla arbetar med att hitta och eliminera orsaken.
 • Konflikter är naturliga; vi tar upp dem öppet och löser dem snabbt och rättvist.
 • Var och en på Schöck följer i alla avseenden vår riktlinje när det gäller följsamhet av såväl lagstiftade som bolagets interna bestämmelser och de regler fom finns i det land, där vi är aktiva.
 • Människan står alltid i medelpunkten för oss. Därför engagerar vi oss för en social gemenskap inom såväl vårt företag som inom bolagets alla områden.

Styrning och samarbete

 • Cheferna på Schöck är förebilder som stöder och kräver av sina medarbetare och därmed leder dem till topprestationer.
 • Vi leder via mål och ger våra medarbetare ansvar och spelrum för egna beslut.
 • Ansvaret för att ledningsprocessen ska lyckas ligger hos såväl cheferna som medarbetarna.
 • Vi kommunicerar direkt, öppet och ärligt.
 • Vi ger, stöder och kräver en rättvis återföring för kontroll av vårt ledningsarbete.
 • Med värdebedömning och tydlighet för vi samtal om arbetet, beteenden och konflikter för att ge medarbetarna en entydig orientering.
 • Vid genomförandet av konsekventa ledningshandlingar orienterar vi oss efter modellen "situativ ledning".
Din kontakt

HauCon Sverige AB
Tel: +46 58 21 26 00
Fax: +46 58 21 26 90
info@haucon.se